Agenda 2030 - Globala målen

Definitionen av begreppet hållbar utveckling enligt FN är, ”en utveckling som tillfredsställer dagens generation utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov”. - Vår Gemensamma Framtid, 1987

I september 2015 antog FN:s alla medlemsländer Agenda 2030 - Globala målen, historiens mest ambitiösa agenda för att på ett strukturerat sätt arbeta för hållbar utveckling. Agendan innehåller 17 mål och 169 delmål som varje land, region, stad, kommun och människa behöver arbeta aktivt med och mot. FN:s övergripande mål med agendan är att uppnå fyra fantastiska saker till år 2030: Att avskaffa extrem fattigdom. Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen. Att främja fred och rättvisa. Att lösa klimatkrisen.

Mål nummer 12 i Agenda 2030, ”hållbar konsumtion och produktion”, är det övergripande mål som företaget arbetar med och mot. Butiken gör det genom att ta emot och erbjuda återanvända produkter. På så sätt minimerar vi nyproduktion och slöseri av jordens resurser. 

Mer information om Globala målen hittar du här: Globala målen – För hållbar utveckling (globalamalen.se)

Tillsammans arbetar vi för en hållbarare framtid.